Inscriere cursuri

CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

  Înscierea la programele de formare

      Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea
 formularului online a programului de formare selectat de dvs.

 FORMULARE DE ÎNSCRIERE - PROGRAME ACREDITATE

Nr.
crt
Denumirea programului de formare Formular
online
Formular
inscriere
1 Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în învăţământul preuniversitar formular online formular
2 Elemente specifice predării-învăţării limbii franceze în învăţământul preşcolar şi primar formular online formular
3 Evaluare pentru evoluţia în cariera didactică formular online formular
4 Managementul clasei de elevi – strategii eficiente formular online formular
5 Școala incluzivă - școală pentru toți formular online formular

 FORMULARE DE ÎNSCRIERE - PROGRAME AVIZATE

Nr.
crt
Denumirea programului de formare Formular
online
Formular
inscriere
1 Abilitare şi aprofundare curriculară - educaţie plastică/artistică formular online formular
2 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare formular online formular
3 Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi gen formular online formular
4 Abordarea integrată şi creativă a curriculumului în învăţământul primar formular online formular
5 Activitatea financiar-contabilă în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practice formular online formular
6 Aplicaţia CONCRET – Banca de date a formării continue formular online formular
7 Arte vizuale şi abilităţi practice – abordări interdisciplinare formular online formular
8 Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu tulburări din spectrul autist (TSA) formular online formular
9 Comunicare eficientă în societatea cunoaşterii formular online formular
10 Confecţionarea decorurilor din textile formular online formular
11 Debut în cariera didactică formular online formular
12 Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele din programele de examene naţionale formular online formular
13 Educaţie interculturală. Demers pentru un viitor fundamentat pe cunoaştere şi informare formular online formular
14 Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar formular online formular
15 Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar formular online formular
16 Instrumentul muzical în sprijinul dascălului formular online formular
17 Integrarea tehnologiei IT în activitatea didactică formular online formular
18 Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD  formular online formular
19 Management şi consiliere pentru cariera didactică formular online formular
20 Management instituţional formular online formular
21 Matematică şi explorarea mediului si Comunicare în limba română-repere metodologice în ciclul de achiziţii fundamentale formular online formular
22 Metoda investigaţiei ştiinţifice în studiul ştiinţelor naturii formular online formular
23 Organizarea şi funcţionarea structurilor infodocumentare formular online formular
24 Profesorii metodişti şi inspecţia şcolară formular online formular
25 Repere conceptuale şi metodologice  pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii  în ciclul curricular de dezvoltare ( clasele a III-a şi a IV-a) formular online formular
26 Tehnici de lucru cu cartea formular online formular

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca, în prima zi a stagiului, fiecare cursant să depună la secretariatul CCD sau la coordonatorul programului următoarele documente:

1.       {C}{C} Formularul de înscriere

2.       {C}{C} Adeverinţa de încadrare - se poate descarca de  AICI  

3.       {C}{C} Copie BI/CI

4.       {C}{C} Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea (diploma de bacalaureat/studii universitare, studii postuniversitare)

5.       {C}{C} Copie certificat de naştere

6.       {C}{C} Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).

În cazul în care nu vă puteţi înscrie online, veţi depune la secretariatul CCD Sibiu toate documentele de înscriere.

N.B.: Apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs pot fi consultate în Oferta de formare.

 Înscrierea colectivă la programele de formare

    Unităţile de învăţământ care doresc să desfăşoare activităţi de formare în şcoală vor completa o cerere de înscriere colectivă, adresată directorului CCD Sibiu. Dacă aceasta va fi aprobată, fiecare cursant va completa un formular de înscriere individual (v. formularele de înscriere) şi va aduce documentele menţionate pe acesta. Adeverinţa de încadrare poate fi colectivă, conform modelului de mai jos.

   Solicitările se pot depune la secretariatul CCD Sibiu sau se pot trimite prin e-mail, la adresa metodist.ccdsb@gmail.com, sau prin fax, la nr. 0269 230259.

                  Cerere de inscriere colectivă - AICI                      Adeverinţa colectiva de incadrareAICI

 Modalităţi de plată

 Plata taxei de participare la programele de formare se poate face în următoarele moduri:

  a. prin virament bancar la Trezoreria Sibiu

  – în contul cu nr. RO09TREZ57620E331700XXXX, CUI - 4270805
   se vor specifica denumirea cursului şi numele cursantului

                sau

  b. în numerar, la Biblioteca CCD Sibiu.

 N.B. : Taxa de participare se va achita de către cursant sau de instituţia de învăţământ în prima jumătate a perioadei de derulare a stagiului de formare.